Collection: KIA EV6

The KIA EV6 features a Type 2 connection.
KIA EV6